A A A
est|rus

LÜMFIMASSAAŽI KURSUS

Õppekava nimetus LÜMFIMASSAAŽI KURSUS      
1. Õppekava rühm Teraapia ja taastusravi      
2. Õppekava koostamise alus. Massöör, tase 5 kutsestandard      
3. Õppe maht (akadeemilist tundi)  4 8 36 48
             ja ülesehitus: Teoreetiline õpe Iseseisev töö Praktiline õpe õppejõu juhendamisel KOKKU
4. Sihtgrupp Mittetäieliku massööri eriala baaskursuse läbinud keskharidusega inimesed, kes vajavad lümfimassaaži teadmisi ja oskusi oma kutseoskuste arendamiseks ja “Massöör 5” taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.      
5. Nõuded õpingute alustamiseks Puuduvad. Kursusele registreerimine toimub osaleja sooviavalduse alusel.      
6. Kursuse eesmärk Omandada baasteadmised lümfisüsteemist ja -massaaživõtetest      
7. Õpiväljundid 1. Õpilane valmistab ette kabineti ja töövahendid lähtudes kliendi tervislikust seisundist ning hügieeni, tervisekaitse ja ergonoomika nõuetest.
2. Õpilane rakendab lümfimassaaži võtteid kliendi tervislikust seisundist lähtuvalt.
     
8. Õppesisu • Lümfimassaaži eesmärk, näidustused ja vastunäidustused, otsesed ja kaudsed toimed,
• Lümfisüsteemi ehitus ja toimimine.
• Lümfiteraapia võimaluste tutvustamine.
• Lümfimassaaži võtete praktiline õppimine.
• Situatsioonipõhine lümfimassaaži seansi läbiviimine.
     
9. Õppemeetodid Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö: Õpilane teeb kodus iseseisva tööna 4 (neli)  lümfimassaaži seanssi, protokollib seansid ja analüüsib õpiväljundite saavutamist.
     
10. Õppematerjalide loend Konspekt-töövihik.  Koolituse õppematerjalid edastatakse osalejatele elektrooniliselt, et neid oleks võimalik arvutis ekraanilugemisprogrammi toel lugeda.      
11. Nõuded õpingute lõpetamiseks Hindamismeetodid: teoreetiline ja praktiline töö.
Praktiline töö: õppija demonstreerib lümfimassaaži võtete tegemist ning analüüsib tulemusi.
     
12. Hindamiskriteeriumid • Valmistab ette teraapiakoha ja laua, töövahendid ja materjalid, arvestades tervisekaitse-, hügieeni ja tööohutuse nõuetega, lähtuvalt teraapia spetsiifikast
• Selgitab anamneesi alusel välja kliendi seisundi kasutades suhtlemisel klienditeeninduse head tava
• Analüüsib anamneesi tulemusi ja planeerib lümfimassaaži seansi lähtudes eesmärgist, kliendi ootustest.
• Viib läbi lümfimassaaži seansi lähtuvalt kliendi seisundist/soovist, koostatud massaažiaseansi plaanist, arvestades etteantud ajaga, järgides ergonoomikat ja klienditeeninduse põhimõtteid
     
13. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: • Tunnistus - kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundid,
• Tõend - kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid
     
14. Õppekeskkonna kirjeldus ja õppevahendid Õpe toimub Eesti Pimemassööride Ühingu õppeklassis, kus on loodud vajalikud tingimused ja tagatud vahendid õppe läbiviiiseks.
Praktilise õppe läbiviimiseks on massaažilauad, jalarullid, toolid, kattelinad, õlid, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid.
Ruumis on pabertahvel ja markerid (vajadusel)
Koolitusgrupi minimaalne suurus on 6 inimest ning maksimaalne suurus 10 inimest.
     
15. Õppevahendid osaleja jaoks Koolitusel osalemiseks on vajalik:
• arvuti kasutamise oskus ja võimalused kasutada väljaspool koolituskeskkonda arvutit;
• individuaalsed suurendus- ja konspekteerimisvahendid.
Koolituse korraldaja poolt antakse osalejatele:
• digitaalselt õppematerjalid. (Paberkandjal töölehti koolitusel kohapeal ei kasutata.)
     
16. Õppeprotsessi kirjeldus: Esimesed 4 tundi on loeng. Praktiline õpe toimub kohapeal moodustatud paarides, mille käigus õpitakse lümfimassaaži tegema üksteise peal. Osalejad võivad kasutada kooskõlastatult koolitajaga koolitusel konspekteerimiseks isiklikke salvestusvahendeid.      
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310